Vejledning for klubkasserere

Som medlem af Dansk Skak Union optages enhver dansk skakklub.
Alle klubbens medlemmer skal være tilmeldt unionen.

KORRESPONDANCE med hovedkredskassereren i forbindelse med indberetning af oplysninger, foretages via email.

TILMELDING af medlemmer til DSU sker gennem hovedkredskassereren. Medlemskabet er kvartalsvis. Tilmelding kan ske i alle måneder. Tilmelding før den 10. i kvartalets sidste måned gælder for hele kvartalet (SKAKBLADET efterleveres), og tilmelding efter den 10. gælder fra det kommende kvartal, med mindre andet udtrykkelig angives.

Der skal for hvert medlem opgives fødselsdag og -år samt køn, navn, adresse og evt. FIDE-nummer.

Der kan for hvert medlem yderligere opgives tlf. nr., mobil nr., email, foto og startrating (iht. Skakhåndbogen 4.5.5). Disse oplysninger vil f.eks. kunne ses i medlemmets profil i turneringsskemaer lavet med DSUs turneringssystem og kunne bruges af arrangørerne.

MEDLEMSLOGIN til DSUs online system tildeles alle medlemmer, hvor der er opgivet gyldig emailadresse.

BØRN En spiller er barn (med ekstra nedsat kontingent) op til det år, hvor den pågældende fylder 15 år.

JUNIORER En spiller er junior (med nedsat kontingent) fra og med det år, hvor den pågældende fylder 15 år.

VOKSEN En spiller er voksen fra og med det år, hvor den pågældende fylder 21 år.

SENIORER En spiller er senior (med nedsat kontingent) fra og med det kvartal, hvor den pågældende fylder 65 år.

AFMELDING sker gennem hovedkredskassereren og har som hovedregel gyldighed fra kvartalets udgang. Frist for afmelding er sidste dag i kvartalet. Afmelding efter fristens udløb gælder fra udgangen af det næste kvartal. Afmeldes et medlem p.g.a. restance, kan dette meddeles hovedkredsen, og den pågældende kan nægtes optagelse i en anden klub. Der godkendes kun restancer for et beløb, svarende til ½ års kontingent. Når restancebeløbet er blevet indhentet, skal restancen afmeldes til hovedkredskassereren.

KLUBFORTEGNELSEN Ændringer i de oplysninger, som står i klubfortegnelsen, nemlig spillested og -dag, hjemmeside-adresse samt formandens og kassererens navn, adresse, telefonnummer og email, skal ligeledes meddeles hovedkredskassereren.

OVERSIGT over klubfortegnelser og medlemslister for klubber i 6. hovedkreds kan findes i DSUs turneringssystem.

SKAKBLADET udkommer p.t. 4 gange om året og sendes til alle klubbernes medlemmer. Hvis Skakbladet udebliver, rettes henvendelse til det stedlige postkontor, og hvis dette ikke giver resultat, til hovedkredsens kartoteksfører. Husk altid at melde adresseændring til hovedkredsens hovedkredskassereren af hensyn til Skakbladets rigtige forsendelse.

BETALING AF KONTINGENT Hovedkredskassereren udsender hvert kvartal opkrævning på kontingent til klubkassererne. Betalingsfrist er som hovedregel anført på opkrævningen. Overholdes fristen ikke, risikerer man, at udsendelse af SKAKBLADET standses.