jav hd lonely guy in hamilton ontario jerking off.

Reglement for holdturneringen

§ 1: Inddeling i rækker
Der er 1 mesterrække med 8 hold, 1 A-række med 8 hold og 1 B-række med 8 hold. Der tilstræbes 2 C-rækker med hver 6-8 hold. Der tilstræbes 5-6 runder i D-rækkerne.

§ 2: Inddeling i grupper
a. I Mester, A, B og C-rækkerne består hvert hold af 8 spillere, i D-rækken består hvert hold af 4 spillere.

b. I C- og D-rækkerne fordeles holdene inden for de enkelte rækker i grupper efter geografiske kriterier.

c. Ingen klub kan have mere end 2 hold i én og samme gruppe.

d. Såfremt en klub har 2 hold i samme gruppe, skal disse hold spille deres indbyrdes kamp i 1. runde.

e. Et af hovedkredsbestyrelsen nedsat turneringsudvalg foretager den endelige gruppeinddeling.

§ 3: Tilmelding
a. Turneringslederen udsender indbydelse senest 10. september, og klubberne skal tilmelde hold senest 1. oktober.

b. Der er fri tilmelding i C- og D-rækken.

c. Klubberne sender sammen med tilmeldingen en nummeret holdopstilling med tydelig angivelse af, hvilket hold hver enkelt spiller er udtaget til. Resten af klubbens medlemmer skal opføres på styrkelisten for at kunne bruges som reserver. Har spilleren ikke noget ratingtal i forvejen tildeles dette i henhold til regler for tildeling af ratingtal angivet i Skakhåndbogen afsnit 4.5.5.1.
For at spille med i holdturneringen, skal en spiller være registreret medlem af Dansk Skak Union gennem klubben. En spiller kan kun stå på styrkelisten for én klub.

d. Hovedkredsbestyrelsen kan i særlige tilfælde give 2 klubber der ikke selv kan stille hold mulighed for at stille med et fælles hold i C- eller D-rækkerne.

§ 4: Anvendelse af spillere og reserver

a. Møder et 8-mandshold med færre end 5 spillere, eller et 4-mandshold med færre end 3 spillere, betragtes holdet som udeblevet, jfr. § 17a.

b. Resultatkortet udfyldes med holdopstillinger ved kampens start. Der er fast opstilling inden for hvert hold. Stiller et hold ikke fuldtalligt, skal tomme pladser tages fra bunden.. Ingen spiller kan sidde lavere placeret end angivet på styrkelisten, med mindre brugen af reserver retfærdiggør denne placering. En tom plads kan erstattes af en reserve jvf. § 4d.

c. Ingen spiller må spille på et lavere rangerende hold end det han/hun er tilmeldt. Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet på styrkelisten.

d. Udebliver en spiller uden at sende afbud, kan en reserve fra styrkelisten indsættes på spillerens plads, dog tidligst 30 minutter efter spilletidens begyndelse.

e. Reserver kan tages fra et lavere rangerende hold eller fra styrkelisten.

f. Hvis en spiller har spillet 4 eller flere kampe på et højere rangerende hold må de ikke længere spille på et lavere rangerende hold.

g. Spillere med karantæne kan ikke deltage i hovedkredsturneringen og partier spillet af karantæneramte spillere vil altid være tabt for klubben.

§5: Spilletid og sted
a. Turneringen indledes i 2. uge efter efterårsferien.

b. Der spilles i alle rækker fra kl. 19.00 på aftener fastlagt af hjemmebaneklubben ved holdtilmeldingen. Er klubberne enige derom, kan der aftales andre spilletider. Ændringer skal meddeles turneringslederen senest 1 uge i forvejen og godkendes af denne.

c. Sidste runde i gruppen arrangeres af en af klubberne for samtlige hold efter aftale med turneringslederen. Kampene afvikles på samme sted og samme tidspunkt.

§6: Kampleder
a. Hjemmeholdet udpeger en kampleder.

b. Kamplederens beføjelser og pligter svarer til de i Skakhåndbogen anførte regler.

c. Kamplederen kan være deltager på holdet.

§7: Holdleder
Hver klub udpeger en holdleder, som gerne må være en af spillerne. Det er denne tilladt at bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom denne har ret til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at standse sit ur efter udført træk.

§8: Betænkningstid
a. Alle rækker: 90 minutter til 40 træk + 15 minutter til resten af partiet. 30 sekunders tillæg pr. træk.

b. For alle rækker gælder, at opsparet tid kommer spilleren til gode.

§9: Spilleregler
Holdkampene afvikles efter FIDE’s regler, som de foreligger oversat i skakhåndbogen.
Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering i Skakhåndbogen 5.1 §2 vedrørende mobiltelefoner er gældende.

§10: Farve

På 8-mandshold har nr. 1, 3, 5 og 7 på det gæstende hold hvid, mens nr. 2, 4, 6 og 8 har sort. På 5-mandshold har nr. 1, 3 og 5 på det gæstende hold hvid, mens nr. 2 og 4 har sort.

§11: Ændring af styrkelisten
a. Får en klub under turneringen et nyt medlem, kan denne indplaceres efter ønske på styrkelisten.

b. Hvis den nye spiller ønskes fast indplaceret på er hold, skal ny holdopstilling samtidig indsendes.

c. Hvis indplaceringen af en ny spiller bevirker, at den nederste spiller på holdet glider ud, kan denne spiller rykkes ned på det underliggende hold, og så fremdeles nedefter. I så fald indsendes også holdopstilling for underliggende hold. Den indbyrdes rækkefølge på styrkelisten må ikke ændres herved.

d. Det skal oplyses turneringslederen, at den nye spiller er tilmeldt unionen, og ikke samme sæson har deltaget i divisions- eller hovedkredsturneringen for en anden klub.

e. Den nye spiller, og de ændrede holdopstillinger i øvrigt, må ikke anvendes, før turneringslederen har modtaget klubformandens skriftlige meddelelse herom.

f. Hvis et klubskifte skyldes bopælsændring fra en anden hovedkreds kan turneringslederen dispensere fra bestemmelsen i § 11.d.

§12: Protester
a. Nedlægges der under kampens afvikling en protest, skal dette påføres resultatkortet uden forklaring.

b. Protesten med forklaring sendes skriftlig til turneringslederen og skal være denne i hænde senest 4 dage efter kampens afvikling.

c. For at en protest kan behandles, skal både §12a og 12b være opfyldt.

d. Protesten afgøres af turneringslederen, hvis afgørelse kan indankes til turneringskomiteen. Klagen skal indsendes til turneringskomiteen senest 7 dage efter, at turneringslederen har afsagt en kendelse.

§13: Op- og nedrykningsbestemmelser
a. Nr. 1 i mesterrækken rykker op i divisionsturneringen. De 2 bedst placerede hold i A-rækken rykker op i mesterrækken. De 2 bedst placerede hold i B-rækken rykker op i A-rækken. Nr. 1 i C-rækkerne rykker op i B-rækken.

b. Kan en oprykker ikke rykke op jf. § 2c, eller ønsker en oprykker ikke – med turneringslederens accept – at gøre brug af sin oprykningsret, går oprykningsretten videre til næste hold i rækken.

c. I mesterrækken rykker de 2 lavest placerede hold ned i A-rækken. I A-rækken rykker de 2 lavest placerede hold ned i B-rækken. Er der 2 C-rækker rykker de 2 lavest placerede hold i B-rækken ned i C-rækken. Er der 1 C-række rykker det lavest placerede hold i B-rækken ned i C-rækken.

d. Får en klub for mange hold i en række jf. § 2c, rykker klubbens lavest rangerende hold i rækken ned i stedet for den højst placerede nedrykker.

§14: Supplerende regler for op- og nedrykning
a. Såfremt der rykker mere end 1 hold ned fra divisionsturneringen, vil tilsvarende ekstra hold rykke ned fra mesterrækken. Dette vil tilsvarende medføre ekstra nedrykning fra A- og B-rækken.

b. Såfremt ingen hold rykker ned fra divisionsturneringen, rykker nr. 3 i A-rækken op i mesterrækken og nr. 3 i B-rækken op i A-rækken. Hvis der er 1 C-række rykker nr. 2 i C-rækken op i B-rækken. Hvis der er 2 C-rækker spiller nr. 2 i hver C-række indbyrdes en kamp om retten til at rykke op i B-rækken.

c. I tilfælde af vakancepladser ved et holds udtræden af holdturneringen antages pladsen af den bedst placerede nedrykker i den pågældende gruppe.

d. I øvrigt afgør det i § 2e nævnte turneringsudvalg, hvis afgørelse her kan appelleres til turneringskomiteen, alle tvivlsspørgsmål om op og nedrykning.

§15: Omkampe
Ved alle omkampe trækkes lod om hjemmebanefordelen.

§16: Korrektion
Ved ligestilling i antal brætpoints afgøres holdenes placering efter følgende prioritering:
1. Matchpoint.
2. Indbyrdes kamp.
3. Sonneborn- Berger systemet, idet man går ud fra brætpoints.
4. 1. bræt er afgørende i indbyrdes kamp, derefter 2. bræt osv.
5. Lodtrækning.

§17: Straffebestemmelser
a. Hvis et hold udebliver fra en kamp, betragtes holdet som udgået og får 0 point i alle kampe uden hensyn til resultatet i eventuelle tidligere spillede kampe.

b. Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti uanset resultatet være vundet for modstanderen.

c. Gennemfører et hold ikke hele turneringen, må klubben erlægge 500 kr. i bøde.

d. Turneringslederen kan idømme en klub 1 strafpoint for enhver overtrædelse af turneringsreglementet.

§18: Dispensation
Under tvingende omstændigheder (force majeure) kan turneringslederen dispensere fra ovennævnte bestemmelser.

§19: Anke til skaknævnet
En af turneringskomiteen truffet afgørelse om fortolkning af spilleregler og tvistligheder i forbindelse med den skaklige aktivitet under turneringen kan uden opsættende virkning appelleres til skaknævnet.

§20: Øvrige regler
a. Der er totalt rygeforbud i spillelokalerne i hele spilletiden.

b. Spillere, der deltager i alle et holds kampe og opnår maksimumscore, præmieres.

§21: Rating
a. Alle spillede partier rates, idet der ses bort fra partier med indsat reserve efter ½ time af spilletiden. Ikke spillede partier rates med mindre der foreligger gyldigt afbud eller gyldig grund til manglende afbud. En spiller betragtes som deltager i den enkelte runde i det øjeblik spilleren skrives på holdkortet.

b. En spiller, der udebliver uden gyldigt afbud eller gyldig grund til manglende afbud straffes som i EMT. Skyldes udeblivelsen en fejl fra holdlederen, idømmes spilleren ingen straf; men holdet idømmes 1 strafpoint.

c. Turneringen elorates, når betingelserne her for er opfyldt.

§22: Ikrafttræden
Foranstående reglement træder i kraft fra og med holdturneringen 2008/2009. Ovenstående reglement er vedtaget på hovedkredsmødet i Silkeborg marts 2008.

Ved hovedkredsmøde i 2013 ændredes antallet af spillere i D-rækken fra 5 til 4 spillere.

Ændret maj 2019: §20 – topscorerpræmie