Reglement for holdturneringen

§ 1: Inddeling i grupper
Der spilles i grupper efter holdenes gennemsnitsrating.

Holdenes gennemsnitsrating tages fra ratinglisten den 1. oktober.

§ 2: Holdstørrelse
a. Holdstørrelsen fastslås hvert år på hovedkredsens generalforsamling i samarbejde med klubberne.

b. De gældende holdstørrelser er: 8 og 4.

§ 3: Regler for gruppeinddeling
a. Ingen klub kan have mere end 2 hold i en og samme gruppe.

b. Såfremt en klub har 2 hold i samme gruppe, skal disse hold spille deres indbyrdes kamp i 1. runde

c. Den endelige gruppeinddeling foretages af TL i samarbejde med klubberne og 6.HK’s bestyrelse.

d. Gruppeinddelingen foretages, så grupperne består af mindst 4 og højst 8 hold.

e. Der tilstræbes så lille gennemsnitsratingforskel som muligt mellem holdene i en gruppe

f. Grupper nummereres fortløbende efter 1)holdstørrelse og 2)holdenes gennemsnitsrating, således at
stærkeste gruppe med højeste holdstørrelse bliver til ”Gruppe 1”.

§ 4: Tilmelding
a. Turneringslederen udsender indbydelse senest 10. september, og klubberne skal tilmelde hold senest 3. oktober.

b. Holdene kan tilmeldes med de i § 2b gældende holdstørrelser

c. Klubberne sender sammen med tilmeldingen en styrkeliste med angivelse af hvilke hold hver enkelt
spiller er udtaget til. Resten af klubbens medlemmer skal opføres på styrkelisten for at kunne bruges som
reserver. Har spilleren ikke noget ratingtal i forvejen, tildeles dette i henhold til regler for tildeling af ratingtal angivet i Skakhåndbogen afsnit 4.5.5.1.

d. For at spille med i holdturneringen, skal en spiller være registreret medlem af Dansk Skak Union gennem klubben. En spiller kan kun stå på styrkelisten for én klub.

e. Hovedkredsbestyrelsen kan i særlige tilfælde give 2 klubber, der ikke selv kan stille hold mulighed for at
stille med et fælles hold.

§ 5: Anvendelse af spillere og reserver

a. Et hold betragtes som udeblevet, hvis antallet af mødte spillere er mindre end halvdelen af holdstørrelsen +1. En udeblivelse straffes efter § 17a.

b. Resultatkortet udfyldes med holdopstillinger ved kampens start. Der er fast opstilling inden for hvert hold. Stiller et hold ikke fuldtalligt, skal tomme pladser tages fra bunden. Ingen spiller kan sidde lavere placeret end angivet på styrkelisten, med mindre brugen af reserver retfærdiggør denne placering.

c. Ingen spiller må spille på et lavere rangerende hold end det han/hun er tilmeldt. Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet på styrkelisten.

d. Reserver kan tages fra et lavere rangerende hold eller fra styrkelisten.

e. Hvis en spiller har spillet 4 eller flere kampe på et højere rangerende hold må de ikke længere spille på et lavere rangerende hold.

f. Spillere med karantæne kan ikke deltage i hovedkredsturneringen og partier spillet af karantæneramte spillere vil altid være tabt for klubben.

§6: Spilletid og sted
a. Turneringen indledes i 2. uge efter efterårsferien.

b. Der spilles i alle rækker fra kl. 19.00 på aftener fastlagt af hjemmebaneklubben ved holdtilmeldingen. Er klubberne enige derom, kan der aftales andre spilletider. Ændringer skal meddeles turneringslederen senest 1 uge i forvejen og godkendes af denne.

c. Sidste runde i gruppen arrangeres af en af klubberne for samtlige hold efter aftale med turneringslederen. Kampene afvikles på samme sted og samme tidspunkt.

§7: Kampleder
a. Hjemmeholdet udpeger en kampleder.

b. Kamplederens beføjelser og pligter svarer til de i Skakhåndbogen anførte regler.

c. Kamplederen kan være deltager på holdet.

§8: Holdleder
Hver klub udpeger en holdleder, som gerne må være en af spillerne. Det er denne tilladt at bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom denne har ret til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at standse sit ur efter udført træk.

§9: Betænkningstid
a. Alle rækker: 90 minutter til 40 træk + 15 minutter til resten af partiet. 30 sekunders tillæg pr. træk.

b. For alle rækker gælder, at opsparet tid kommer spilleren til gode.

§10: Spilleregler
Holdkampene afvikles efter FIDE’s regler, som de foreligger oversat i skakhåndbogen. Reglement for
Dansk Skak Unions divisionsturnering i Skakhåndbogen 5.1 §2 vedrørende mobiltelefoner er gældende.

§11: Farve

Uanset holdstørrelse har det gæstende hold hvid på ulige brætter (1,3 osv.) og sort på lige brætter (2,4
osv.).

§12: Ændring af styrkelisten
a. Får en klub under turneringen et nyt medlem, kan denne indplaceres som reserve efter ønske på styrkelisten.

b. Det skal oplyses turneringslederen, at den nye spiller er tilmeldt unionen, og ikke samme sæson har
deltaget i divisions- eller hovedkredsturneringen for en anden klub.

c. Den nye spiller må ikke anvendes, før turneringslederen har modtaget klubformandens skriftlige meddelelse herom.

d. Hvis et klubskifte skyldes bopælsændring fra en anden hovedkreds, kan turneringslederen dispensere
fra bestemmelsen i § 12.b.

§13: Protester
a. Nedlægges der under kampens afvikling en protest, skal dette påføres resultatkortet uden forklaring.

b. Protesten med forklaring sendes skriftligt til turneringslederen og skal være denne i hænde senest 4
dage efter kampens afvikling.

c. For at en protest kan behandles, skal både §13a og 13b være opfyldt.

d. Protesten afgøres af turneringslederen, hvis afgørelse kan indankes til turneringskomiteen. Klagen skal
indsendes til turneringskomiteen senest 7 dage efter, at turneringslederen har afsagt en kendelse.

§14: Oprykningsbestemmelser
a. Alle spillede partier rates. En spiller betragtes som deltager i den enkelte runde i det øjeblik, spilleren
skrives på holdkortet.

b. Nedrykker(e) fra divisionsturneringen placeres uanset ratinggennemsnit i øverst oprettede gruppe i
første sæson efter nedrykningen.

c. Nedrykker(e) fra divisionsturneringen kan ved væsentligt fald i ratinggennemsnit undtages fra reglen i §
14b.

§15: Omkampe
Ved alle omkampe trækkes lod om hjemmebanefordelen.

§16: Korrektion
Ved ligestilling i antal brætpoints afgøres holdenes placering efter følgende prioritering:
1. Matchpoint.
2. Indbyrdes kamp.
3. Sonneborn- Berger systemet, idet man går ud fra brætpoints.
4. 1. bræt er afgørende i indbyrdes kamp, derefter 2. bræt osv.
5. Lodtrækning.

§17: Straffebestemmelser
a. Hvis et hold udebliver fra en kamp, betragtes holdet som udgået og får 0 point i alle kampe uden hensyn til resultatet i eventuelle tidligere spillede kampe.

b. Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti uanset resultatet være vundet for modstanderen.

c. Gennemfører et hold ikke hele turneringen, må klubben erlægge 500 kr. i bøde.

d. Turneringslederen kan idømme en klub 1 strafpoint for enhver overtrædelse af turneringsreglementet.

§18: Dispensation
Under tvingende omstændigheder (force majeure) kan turneringslederen dispensere fra ovennævnte bestemmelser.

§19: Anke til skaknævnet
En af turneringskomiteen truffet afgørelse om fortolkning af spilleregler og tvistligheder i forbindelse med den skaklige aktivitet under turneringen kan uden opsættende virkning appelleres til skaknævnet.

§20: Øvrige regler
a. Der er totalt rygeforbud i spillelokalerne i hele spilletiden.

b. Spillere, der deltager i alle et holds kampe og opnår maksimumscore, præmieres.

§21: Rating
a. Alle spillede partier rates. En spiller betragtes som deltager i den enkelte runde i det øjeblik spilleren skrives på holdkortet.

b. En spiller, der udebliver uden gyldigt afbud eller gyldig grund til manglende afbud straffes som i EMT. Skyldes udeblivelsen en fejl fra holdlederen, idømmes spilleren ingen straf; men holdet idømmes 1 strafpoint.

c. Turneringen elorates, når betingelserne her for er opfyldt.

§22: Ikrafttræden
Foranstående reglement træder i kraft fra og med holdturneringen 2008/2009. Ovenstående reglement er vedtaget på hovedkredsmødet i Silkeborg marts 2008.

Ved hovedkredsmøde i 2013 ændredes antallet af spillere i D-rækken fra 5 til 4 spillere.

Ændret maj 2019: §20 – topscorerpræmie
Ændret juni 2021: Generel tilpasning til nyt indplaceringssystem