Vedtægter

Vedtægter for Dansk Skak Unions 6. hovedkreds

§ 1
Hovedkredsen har til formål at danne bindeled mellem skakklubberne inden for dens område, at virke for skakspillets udbredelse og udvikling, bl.a. ved afholdelse af en holdturnering inden for hovedkredsen, samt som led i Dansk Skak Unions organisation at repræsentere klubbernes interesser i hovedbestyrelsen m.v.

§ 2
Hovedkredsens hjemsted er formandens adresse.

§ 3
Enhver skakklub med mindst 5 medlemmer i 6. HK’s område kan blive medlem. Desuden kan efter forhandling med en tilgrænsende hovedkreds optages medlemmer i denne kreds’ grænseområde, såfremt disse klubber har et naturligt tilhørsforhold til hovedkredsen.

§ 4
Hovedkredsens højeste myndighed er hovedkredsmødet, som ordinært afholdes i marts eller april måned hvert år.

Hovedkredsmødet indkaldes med mindst 5 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag der ønskes behandlet på hovedkredsmødet, skal være indsendt til hovedkredsformanden senest 3 uger før hovedkredsmødet. Indkomne forslag sendes til klubformændene senest 2 uger før hovedkredsmødet. For klubber der har oplyst e-mailadresse til hovedkredsen, kan varsel og forslag sendes som e-mail.

Ekstraordinært hovedkredsmøde kan indkaldes af hovedkredsformanden, 3 medlemmer af hovedkredsbestyrelsen eller 5 klubber. Ekstraordinært hovedkredsmøde med dagsorden skal varsles for klubberne senest 2 uger før mødets afholdelse.

En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt lade klubben repræsentere ved et andet medlem af klubben. Stemmeret udøves af klubrepræsentanten med 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer. Stemmetallet opgøres i henhold til den sidst udkomne klubfortegnelse.

§ 5
Det ordinære hovedkredsmøde afvikles i henhold til følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af indskud til holdturnering.
6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
7. Valg.
8. Eventuelt.

§ 6
Til at lede 6. hovedkreds vælges på hovedkredsmødet en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
På ulige år vælges formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor. På lige år vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. Alle valg er for 2 år.

Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant. Hvert år vælges 3 medlemmer til turneringskomite for holdturneringen samt 1 suppleant hertil.

Alle medlemmer af 6. hovedkreds er valgbare og genvalg kan finde sted. For at kunne vælges til poster skal medlemmet være til stede ved hovedkredsmødet eller ved fuldmagt til et andet tilstedeværende medlem erklære sig villig til at modtage valg.

Bestyrelsen foretager selv den øvrige konstitution med næstformand, sekretær og repræsentant/repræsentanter til Dansk Skak Unions hovedbestyrelse.

Hvert år vælges 4 medlemmer til et Børne,- og Juniorudvalg.

§ 7
Valg af formand, kasserer og andre valg til enkeltposter foregår ved valg til en post ad gangen. Valgt er den, der opnår 1 stemme over halvdelen af de afgivne stemmer. Er der i første valgrunde ingen, der opnår dette, udgår den kandidat, der har fået færrest stemmer før en ny valgrunde, og således fortsættes, indtil en kandidat er valgt.

Valg til bestyrelsen og valg til andre poster, hvor der skal vælges mere end 1 person, foregår ved samlet valg til det antal poster, der skal besættes, og således at hver repræsentant kan fordele antallet af stemmer på de foreslåede kandidater.

I tilfælde af betydende stemmelighed ved bestyrelsesvalg foretages omvalg mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Ved afstemning om andre forhold afgøres resultatet ved almindelig stemmeflerhed, idet et forslag sættes til afstemning ad gangen, og idet det mest vidtgående forslag sættes til afstemning før et mindre vidtgående forslag.

Valg foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt et medlem kræver det.

§ 8
Hovedkredsformanden eller under dennes forfald næstformanden indkalder til hovedkredsbestyrelsesmøde. 3 bestyrelsesmedlemmer kan ligeledes kræve afholdt bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Ved afstemninger i hovedkredsbestyrelsen har hvert medlem 1 (en) stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9
Hovedkredsformanden varetager den daglige ledelse af arbejdet. Hovedkredskassereren forestår hovedkredsens økonomiske forhold og opkræver kontingent til unionen, hovedkredsen og til eventuelle sammenslutninger af klubber. Sekretæren laver referat fra bestyrelsesmøder, lægger de godkendte referater på hjemmesiden, og bistår formanden med udførelse af de daglige forretninger.

Hovedkredsbestyrelsen vælger en holdturneringsleder til at varetage gennemførelsen af holdturneringen.

§ 10
Hovedkredsens regnskabsår er kalenderåret

§ 11
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun gyldigt vedtages på et hovedkredsmøde, når forslag herom er optaget på hovedkredsmødets dagsorden, og når forslaget opnår mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer.

§ 12
Til ophævelse af hovedkredsen kræves 4/5 af samtlige afgivne stemmer. Ved ophør tilfalder hovedkredsens formue Dansk Skak Union. For hovedkredsens gæld hæfter klubberne i forhold til deres medlemstal, opgjort i henhold til den sidst udkomne klubfortegnelse

§ l3
Tvivl om forståelse af disse vedtægter afgøres på hovedkredsmødet,

§ 14
Nærværende vedtægter træder i kraft under forbehold af Dansk Skak Unions godkendelse. (jfr. § 5 i Dansk Skak Unions love).

Således vedtaget på hovedkredsmødet i Aarhus den 18. marts 2023.