Reglement

§1 – Struktur
ØstjyskGrandPrix består af et antal hurtigskak-stævner med ratinginddelte klasser. Hvert enkelt stævne er en afsluttet turnering i sig selv. Efter seriens afslutning udpeges i hver ratingklasse vinderne af det samlede forløb på grundlag af Grand Prix-points tildelt i de enkelte stævner.

§2 – Indbydelse
Indbydelsen til den enkelte turnering udformes og udsendes af den arrangerende klub. Den skal indeholde oplysninger om, at turneringen er tilsluttet ØstjyskGrandPrix. Indbydelsen bør udsendes i god tid før det enkelte stævne og offentliggøres på 6. hovedkreds hjemmeside. Hovedkredsene offentliggør ved sæsonstart en oversigt over de turneringer, der er tilsluttet Grand Prix-serien i den pågældende sæson.

§3 – Turneringsledelse
Arrangørerne af det enkelte stævne udpeger en turneringsleder, der bør være uddannet turneringsleder eller kampleder, og der udpeges en turneringskomite blandt de deltagende spillere. Turneringskomiteens afgørelser er inappellable.

§4 – Spillere
De deltagende spillere skal være medlemmer af enten DSS eller DSU. Dette gælder dog ikke for udlændinge. Stævnearrangøren kan dispensere for potentielle nye medlemmer.

§5 – Almindelige regler for det enkelte stævne
Turneringerne afvikles efter FIDEs regler for hurtigskak, således som disse er bekendtgjort i Skakhåndbogen eller Skakbladet. Der spilles så vidt muligt efter Monrad- eller Schweizersystemet. Turneringerne spilles normalt en dag i weekenden eller perioden mellem jul og nytår med start mellem kl. 9.00 og 10.00. Der kan gives dispensation.

§6 – Betænkningstid
Der spilles 7 runder normalt med betænkningstiden 25 minutter pr. spiller pr. parti. Der kan gives dispensation til et andet tidsforbrug, dog således at tidsforbruget minimum skal være 25 min. efter 60 træk.

§7 – Aflevering af resultatet
Vinderen (ved remis den spiller, der førte de hvide brikker) skal straks ved partiets afslutning meddele TL resultatet. Vundet parti giver 1 point, remis ½ point og tabt parti 0 point.

§8 Ikke fuldførelse af den enkelte turnering
Alle mod alle grupper:
Hvis en spiller ikke har fuldført 50 % af sine partier, forbliver denne spillers score i turneringstabellen, men de points, der er opnået af eller imod spilleren, tælles ikke med i slutstillingen.
Hvis en spiller har fuldført mindst 50 % af sine partier forbliver spillerens score i turneringstabellen og tælles med i slutresultaterne. For de ikke spillede partier får spilleren 0 point og modstanderen 1 point.
Monrad- / Schweizergrupper:
Udtræder en spiller af turneringen, udgår vedkommende af rundelægningen. Spillerens score forbliver i turneringstabellen og tælles med i slutresultaterne. Spillere, som på grund af en udtrådt spiller er oversidder i en runde, tildeles 1 point.

§9 – Gruppeinddeling
Klasseinddelingen er følgende:

Mesterklassen: spillere med rating på 1900 eller mere
1. klasse: spillere med rating 1700-1899
2. klasse: spillere med rating 1500-1699
3. klasse: spillere med rating 1300-1499
4. klasse: spillere med rating under 1300

Herudover en åben uratet skoleskakklasse for alle børn, hvis dette er muligt.

Flere klasser kan samles i en klasse, men spillere fra samme klasse skal spille i samme gruppe.

Alle deltagere indplaceres i klasser efter ovenstående fordelingsnøgle, indplacering sker efter DSU-hurtigskakrating per d. 1. i måneden første Grand Prix turnering spilles.
Spillere som ikke figurerer på DSUs ratingliste ved tidspunktet for indplacering, indplaceres efter aktuelle ratingtal. Har spilleren ikke et ratingtal, deltager spilleren i 4. klasse.

Udenlandske spillere uden dansk ratingtal, der har et ELO – ratingtal indplaceres efter dette.

Enhver spiller forbliver gennem hele sæsonen i samme klasse.

§10 – Grand Prix-points
Der afvikles årligt 5 GP-turneringer.
I den enkelte turnering tildeles følgende points for placering fra nummer 1 til 10 i ovennævnte klasser, uanset den faktiske gruppeinddeling:   17-13-10-8-7-6-5-4-3-2.
Efterfølgende placeringer tildeles 1 point. Ved ligestilling deles pointene, idet der altid rundes op til nærmeste hele tal (f. eks. ligestilling mellem 3 spillere på 2. pladsen: sum af GP-point er 13+10+8 = 31; 10.3 til hver spiller, der rundes op til 11).
Den samlede placering opgøres efter summen af points i sæsonen.
Dog tæller kun de 4 bedste resultater.
Ved ligestilling her findes placeringen som følger (i prioriteret rækkefølge):

  1. Højeste GP-point score i det afsluttende stævne.
  2. Højeste GP-point score, der ikke er medregnet i den første sum; ved fortsat ligestilling medregnes næsthøjeste score osv. indtil der er fundet en forskel (analog til sædvanlig korrektionsberegning).
  3. Lodtrækning om udelelige præmier og medaljer, deling af pengepræmier.

§11 – Indskud
Ved sæsonstart fastsætter turneringsudvalget det beløb, der skal indbetales pr. deltager i de enkelte turneringer til den fælles præmiepulje. Herudover fastsætter arrangøren af den enkelte turnering selv indskuddets størrelse. Hovedkredsene kan bevillige et beløb, der også indgår i den samlede præmiepulje. Administrationen af præmiepuljen varetages af en person udpeget af turneringsudvalget.

12 – Præmier
Den enkelte turnering:
Præmiefordeling fastsættes af den arrangerende klub og skal offentliggøres ved stævnet efter 3. runde.
Den samlede serie:
Den samlede præmiepulje fordeles med lige store portioner til hver klasse, dog skal præmiepuljen i skoleskak kun være ca. halvdelen af de øvrige. I hver klasse udbetales præmier til placeringerne 1 og 2.

§13 – Efter turneringen
Straks efter den enkelte turnerings afslutning sendes resultaterne, der bl.a. skal indeholde tildeling af Grand Prix-points, til turneringslederen i 6.HK, som lægger materialet ud på hjemmesiderne.

 

———————————————————————————————

Regelsættet er udformet i juni 2014 af et udvalg nedsat af 6. Hovedkreds i Skak.

Redigeret d. 9/10-2016:
§9: DSU-hurtigskakrating i stedet for EMT, indplaceringstidspunkt