Generalforsamling 2015

Klubberne i 6. Hovedkreds indkaldes herved til generalforsamling søndag den 22. marts kl. 13 i Chesshouse Katrinebjergvej 111 A, 8200 Århus N

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af indskud til holdturnering

6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

7. Valg

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på hovedkredsmødet, skal være indsendt til hovedkredsformanden senest 3 uger før hovedkredsmødet.

En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt lade klubben repræsentere ved
et andet medlem af klubben.