Generalforsamling 2017

Hovedkredsen afholder generalforsamling på søndag den 26. marts i Chess House kl. 13.

Dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag   (Silkeborg Skakklub foreslår ændring af betænkningstiden i holdturneringen. Forslaget er fremsendt til klubberne.)
  5. Fastsættelse af indskud til holdturneringen
  6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  7. Valg

a. Valg af formand (på valg er Claus Andersen)
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (på valg er Peter Matzen)
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (på valg er Jacob Bjørnskov og Vibeke Grue)
d. Valg af revisor (på valg er Wagn Rosenlund)
e. Valg af revisorsuppleant (på valg er Johnny Rasmussen)
f. Valg af 3 medlemmer til turneringskomiteen (på valg er Lars Hougaard, Morten Rasmussen og Johnny Rasmussen)
g. Valg af 1 suppleant til turneringskomiteen (på valg er Tom Petri Petersen)

8. Evt.

En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt lade klubben repræsentere ved et andet medlem af klubben.