Generalforsamling 6. Hovedkreds

6. Hovedkreds afholder generalforsamling lørdag den 19. marts kl. 13 i Chesshouse

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

– herunder ønskes bl.a. drøftet Østjysk Grand Prix og en evt. kommende juniorholdturnering

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på hovedkredsmødet, skal være indsendt til hovedkredsformanden senest 3 uger før hovedkredsmødet.

5. Fastsættelse af indskud til holdturneringen

6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

7. Valg

a. Valg af kasserer (på valg er Lars G. Rasmussen)
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Christian Munk og David Maagaard)
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (på valg er Jacob Hjorth Bjørnskov og Vibeke Grue)
d. Valg af revisor (på valg er Finn Larsen)
e. Valg af revisorsuppleant (på valg er Johnny Rasmussen)
f. Valg af 3 medlemmer til turneringskomiteen (på valg er Lars Hougaard, Morten
Rasmussen og Johnny Rasmussen)
g. Valg af 1 suppleant til turneringskomiteen (på valg er Tom Petri Petersen)

8. Eventuelt

En klubformand kan ved skriftlig fuldmagt lade klubben repræsentere ved et andet
medlem af klubben.