Hovedkredsmøde 2019

6. hovedkreds afholder generalforsamling søndag den 31. marts kl. 13 i Chesshouse, Katrinebjergvej 111 i Aarhus. Klubberne repræsenteres ved deres formand eller et andet medlem af klubben, der har fuldmagt fra formanden.

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet på hovedkredsmødet, skal være indsendt til hovedkredsformanden senest 3 uger før hovedkredsmødet.
5. Fastsættelse af indskud til holdturneringen
6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
7. Valg
8. Eventuelt